alerjik hastalıklar

ÜNİVERSİTE FAALİYETLERİ

Yönetiği Doktora Tezleri / Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

Dr. Papatya Bayrak Değirmenci. Alerjik rinitokonjunktivit olgularında pulmoner hipertansiyon gelişiminin ekokardiografi ile değerlendirilmesi ile değerelendirilmesi. (İç Hast). 2004

Dr. Didem Tunalı. Tek havayolu tek hastalık ''teorisi doğru mu?" (İç Hast). 2006 Dr. Özlem Özentürk Kırgız. Alerjik rinitte regulatuvar T hücrelerin rolü. (İç Hast). 2009

Dr. Hümeyra Bozoğlan. Alerjik rinitli hastalarda astım, atopik dermatit ve gıda alerjisi semptomlarının sıklığı. (İç Hast). 2011 Uzm. Dr. Papatya Bayrak Değirmenci. Kronik ürtiker hastalarında T hepler alt tipleri (İmmünoloji-Allerji Yan Dal). 2011

Projelerde Yaptığı Görevler :

Başkan:

1- Alerjik rinitli hastalarda kostimülatuar moleküller. Celal Bayar Üniversitesi BAP 2002-90 numaralı proje

2- Solunum yolu alerjilerinde "tek hava yolu tek hastalık teorisi" nin doğruluğunun araştırlıması. Celal Bayar Üniversitesi BAP 2005-003 numaralı proje

3- Alerjik rinitte regülatuvar T hücrelerin rolü. Celal Bayar Üniversitesi BAP 2007-039 numaralı proje

4- Obsesif kompulsif bozukluğu olan hastalarda T hepler alt tipleri. Celal Bayar Üniversitesi BAP 2010-003 numaralı proje

Görev Alma:

1- 
Depresyonlu ve depresyonsuz obsesif kompulsif bozuklukta immün sistem göstergeleri, kesitsel ve karşılaştırmalı bir çalışma. Celal Bayar Üniversitesi BAP 2005-004 numaralı proje

2- Alerji-Astım ve bunları etkileyen faktörler. Celal Bayar Üniversitesi BAP 2005-038 numaralı proje

3- İmplantasyon sırasında uterusun JAK/STAT profili. Celal Bayar Üniversitesi BAP 2005-066 numaralı proje

4- Ratlarda oluşturulmuş deneysel pnömoperitoneum modelinde beta-D-glukanın peritoneal immün defans belirteçleri ve sitokin yanıtı üzerine etkileri. Celal Bayar Üniversitesi BAP 2006-031 numaralı proje

5- Subklinik ve aşikar hashimotoya sekonder hipotiroidili olgularda serum sitokin (IL-2, IL-4, IL-12, IFN-gamma) düzeylerinin L-tiroksin tedavisi sonrası değişikliklerin değerlendirilmesi. Celal Bayar Üniversitesi BAP 2006-101 numaralı proje

6- Atopik diferansiyasyonda Th17 hücrelerin rölü. Celal Bayar Üniversitesi BAP 2008-006 numaralı proje

7- Ülseratif kolit, adenömatoz polip ve kolorektal kanserde Th1, Th2, regülatuar T hücre fonksiyonlarının değerlendirilmesi ve ülseratif kolit ile kolorektal kanser gelişiminde immün patogenez. Celal Bayar Üniversitesi BAP 2008-031 numaralı proje

8- Helicobacter pylori tanısı olan gastritli ve duodenal ülserli hastalarda Th1, Th2 ve Treg hücrelerinin mukozaya çekilmesinde CCR4, CCL17 ve CCL22' nin rölü. Celal Bayar Üniversitesi BAP 2008-32 numaralı proje

9- Alerjik rinit ve astım birlikteliğinde doku ve serum sitokin yanıtı ve remodeling göstergeleri. Celal Bayar Üniversitesi BAP 2009-122 numaralı proje

10- Çocuklarda tüberküloz tanısında tüberkülin testi, interferon gama salınım testi sonuçları ve tüberküloza T hücre yanıtı. Celal Bayar Üniversitesi BAP 2009-123 numaralı proje

11- Obezite ile astım ilişkisinde regülatuar T lenfositler ve Th17 hücrelerinin rölünün değerlendirilmesi. Celal Bayar Üniversitesi BAP 2009-012 numaralı proje

12- Kronik idiopatik ürtikerde yardımcı T lenfositler. Celal Bayar Üniversitesi BAP 2009-013 numaralı proje

13- Deneysel hayvan modelinde fasiyel sinir yaralanmasının tedavisinde kök hücre kullanımı. Celal Bayar Üniversitesi BAP 2009-076 numaralı proje

14- Alerjik rinit ve astım birlikteliğinde nazal mukozal yanıtta dentritik hücrelerin rölü. Celal Bayar Üniversitesi BAP 2009-106 numaralı proje

15- Bronşit tanısı ile izleme alınan hastalarda T hücre yanıtı, oksidan-antioksidan status ve akciğer hasarı parametreleri. Celal Bayar Üniversitesi BAP 2009-117 numaralı proje

İdari Görevler :

İmmünoloji ve Alerji BD. Başkanlığı-Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi: 2002-…

Ödüller :

1- 1- IX. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi' nde "Sözel Bildiri İkinciliği"

2- III. Balkan ve XI. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji kongresi' nde "Poster Dalında Mansiyon"

3- XII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi' nde "Sözlü Bildiri Beşinciliği"

4- 3. Ulusal Psikiyatri Kongresi. Poster Bildiri (Araştırma) Ödülü. 3. lük

5- 14. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. Temel Allerji ve İmmünoloji İmmünoloji Bildiri 3. lük

6- 14. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. Klinik Allerji ve İmmünoloji İmmünoloji Bildiri 3. lük

7- 2011 Allerjik Hastalıklar ve Klinik İmmünolojide Tedavi Sempozyumu, Temel İmmünoloji ve Alerji Bildiri Grubunda 1. lik.

Üniversitede verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:

Tıp Fakültesi 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik olarak:

Baş-boyun ve cilt muayenesi, Temel İmmünoloji, Erişkinde İmmün eksiklikler,

Otoimmün hastalıkların kliniği, Alerjik hastalıkların Kliniği, Alerjik hastalıklar ve tedavileri, İmmün eksiklik sendromları ve tedavileri, Kompleman sistemi ve klinik ile ilişkisi, Otoimmün hastalıklar ve teadavileri, AIDS…

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu (SHMYO) öğrencilerine yönelik olarak:
Geriyatrik (Yaşlı) Bireylerde İmmünolojik ve Alerjik Hastalıklara Bakış ve Yaklaşım…